x
Vyprodej.TO
!!! VYUŽIJTE BEZKONKURENČNÍ VÝHODY INZEROVÁNÍ !!!

INZERCE ZDARMA NA 6 MĚSÍCŮ

NEOMEZENÝ POČET VYSTAVENÝCH PŘEDMĚTŮ

TÉMĚŘ ŽÁDNÉ OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY

JEDNODUCHÉ VKLÁDÁNÍ A OVLÁDÁNÍ


www.Vyprodej.TO
 
Dnes je sobota 26.9.2020 a svátek má Andrea. Zítra má svátek Jonáš, Daman, Kosmas.
PC sestavy
Repas PC
Notebooky
Komponety
& Periferie

Média
Digitální foto
Telefony + přísl.
Renovace
Playstation
Audio&Video
Bílé zboží

Tvorba www
  úvod  > obchodní podmínky    
 

Všeobecné obchodní podmínky firmy A1-Computers

Výňatek – Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

1. Pro účely tohoto Reklamačního řádu se rozumí (nevyplývá-li z kontextu jinak):
a) Prodávající: Firma A1-Computers se sídlem Okružní 1723, 393 01 Pelhřimov, IČO: 73475416.
b) Kupující: Fyzická osoba, nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo služby prodávajícího.
c) Dealer: Kupující, který nakupuje výrobky prodávajícího za účelem dalšího prodeje.
d) Výrobek/zboží: Výrobkem se rozumí produkty, vyrobené prodávajícím, nebo výrobky třetích osob (nejsou vyrobeny ani sestaveny prodávajícím), dodávané prodávajícím za účelem dalšího prodeje.

2. Reklamační řád je dokument vymezující základní záruční podmínky a pravidla pro reklamace zboží a služeb dodaných prodávajícím. Dále vymezuje vztahy a pravidla pro záruční a pozáruční opravy zboží.

3. Reklamační řád respektuje platné zákony České republiky, zejména pak Obchodní zákoník, Občanský zákoník a Zákon na ochranu spotřebitele.

4. Reklamační řád tvoří nedílnou součást první objednávky kupujícího, který skutečnost, že jej obdržel, byl s ním seznámen a souhlasí s ním, stvrzuje svým podpisem. Každou další závaznou objednávkou, byť je podána telefonicky, elektronickou nebo jinou cestou, stvrzuje kupující souhlas s Reklamačním řádem prodávajícího a to i tehdy, není-li souhlas v daném případě doložen písemně.

5. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky. Potom jsou smluvní podmínky nadřazeny tomuto řádu. Vzájemná dohoda nabývá platnost pouze v případě, že je doložitelná v písemné formě a je stvrzena podpisy osob oprávněných za prodávajícího a kupujícího jednat.

Záruční podmínky

6. Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

7. Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit ihned prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

8. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

9. V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

10. Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí přepravním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku.

11. Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

12. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí počítače s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

13. Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.

14. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

15. Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původního, výrobcem instalovaného software (tzv. OEM verze software) způsobené zásahem kupujícího nebo třetí stranou do nastavení instalovaného software.

16. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

17. Nárok na uplatnění záruky zaniká také v následujících případech:
a) ztrátou dodacího listu, ztrátou záručního listu,
b) u počítačů, vyrobených prodávajícím, také ztrátou záručního-montážního listu,
c) porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
d) mechanickým poškozením zboží,
e) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
f) poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem),
g) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí,
h) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
i) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
j) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
k) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
l) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
m) zboží bylo poškozeno přírodními živly.

18. Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.
19. Prodávající neručí za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení pro ukládání dat. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení.

Způsob provedení reklamace

20. Reklamace zboží se uplatňují u prodejce a to firmy A1-Computers, není-li smluvně stanoveno jinak nebo neřídí-li se reklamace pravidly uvedenými na originálním záručním listě, dodaným přímo výrobcem / distributorem výrobku.

Proč uplatňovat záruční opravu v autorizovaném servisu
a) Specializovaný autorizovaný servis a jeho veškeré služby jsou již zahrnuty v ceně zboží, takže je škoda nevyužít takové služby.
b) Pro koncového zákazníka platí jednoznačně výhodné podmínky při řešení reklamace. Obvykle je délka opravy v rozmezí tří až pěti pracovních dní.
c) U některého zboží autorizovaný servis nabízí řešení reklamace, výměnou.

21. Pokud je součástí zboží originální záruční list výrobce / distributora zboží specifikující reklamační podmínky a servisní partnery, probíhá reklamace zboží dle pravidel výrobce / distributora. Kupující se zavazuje jeho podmínky respektovat.

22. Při uplatnění reklamace na zboží je kupující povinen dodat:
a) kompletní zboží včetně původního příslušenství (manuály, diskety, kabely apod.).
b) doklad prokazující oprávněnost reklamace
c) zprávu s jasným popisem závady

23. Oprávněnost reklamace musí kupující doložit:
a) u zboží prodaného samostatně: fakturou a dodacím listem, popř. prodejní paragon s uvedeným výrobním (sériovým) číslem.
b) u PC sestav: fakturou či jiným dokladem prokazujícím zakoupení u firmy A1-Computers

24. Z důvodu nebezpečí možného poškození zboží při přepravě si prodávající vyhrazuje právo nepřijmout do reklamace zboží, které není zabaleno v originálním obalu (za originální obal lze považovat i původní obal od identického druhu zboží). Pokud kupující není schopen dodat zboží v originálním obalu, po dohodě prodávající zajistí za úplatu 300Kč dodání náhradního obalu.

25. Pokud kupující zašle zboží k reklamaci přepravní službou, musí být obal viditelně označen nápisem REKLAMACE - toto opatření je nezbytné kvůli urychlení identifikace zásilky.

26. Nedodá-li kupující náležitosti a zboží v souladu s body 22 23 a 24 vyhrazuje si prodávající právo reklamaci odmítnout. V takovém případě bude zboží vráceno zpět kupujícímu obvyklou přepravní službou na náklady a riziko kupujícího.

27. Reklamované zboží zaslané kupujícím na náklady prodávajícího nebude přijato a bude vráceno zpět na náklady a riziko kupujícího.

28. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze k popisu závady uvedené kupujícím. Firma A1-Computers může kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný nebo zavádějící. Popis musí obsahovat konkrétní a přesnou konfiguraci včetně připojených periferií a software, při které se závada projevila.

29. Zjistí-li servisní technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. počítač), ale nekorektní instalace operačního systému nebo dalšího software (ovladače, obslužné programy apod.), případně byla data poškozena nekorektním chováním nějaké aplikace (např. hry), bude kupujícímu účtována práce technika spojená s nápravou tohoto stavu.

30. Při reklamaci zboží, na které se vztahuje zákonná záruka, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměnou dílu nebo vadného zboží za bezvadné, s původním zbožím plně funkčně kompatibilní, stejných nebo lepších technických parametrů. Rozhodnutí o způsobu odstranění vady je v pravomoci prodávajícího.

31. V případě zboží vadného ihned po dodání, je-li reklamace uplatněna do 5 dnů od dodání zboží, vyřídí prodávající reklamaci okamžitou výměnou zboží za nové. Okamžitá výměna zboží je podmíněna jeho fyzickým stavem na skladě.
32. Ve výjimečných případech, pokud to kapacity prodávajícího dovolí, lze po dobu opravy zapůjčit (proti finanční záloze a za úplatu) za zboží v opravě náhradu.
33. V případě, že nemůže prodávající provést opravu ani výměnu zboží za jiné, uzavře reklamaci vystavením dobropisu.
34. Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve kupujícího k odběru zboží, případně zašle zboží zpět obvyklou přepravní službou na své náklady a riziko kupujícího.

Délka záruky

35. Konkrétní délka záruky je vždy stanovena na příslušném dodacím listě. Záruka se nevztahuje na zboží charakteru software, respektive instalace software, ani na závady způsobené nadměrným opotřebením či nesprávným užitím daného zboží.
36. Plnění záruční doby začíná dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
37. V případě výměny zboží za nové, dostane zákazník doklad (reklamační výdejku), kde je uvedeno nové výrobní číslo vyměněného zboží a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a této reklamační výdejky.
38. Na spotřební materiál (barvící pásky, tonery, tryskové hlavy, baterie apod.) je poskytována omezená záruka 6 měsíců (pouze na funkční závady), a to i když je materiál součástí celku, na které je záruka delší.

Pozáruční oprava

39. Prodávající poskytuje ve svém servisním středisku pozáruční opravy na zboží, které je uvedeno v ceníku servisních služeb.
40. Kupující je povinen doložit k vadnému zboží objednávku na opravu spolu s jasným popisem vady.
41. Kupující doručí osobně nebo na vlastní náklady a riziko zboží, určené k opravě, na adresu servisního střediska.
42. Servisní středisko bude kupujícímu účtovat provedenou práci a výměnu dílů na základě platného ceníku servisních služeb a ceníku dílů.
43. Servisní středisko po vyřízení opravy vyzve kupujícího k odběru zboží, případně zašle zpět obvyklou přepravní službou na náklady a riziko kupujícího.

Ceník oprav

44. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.
45. V případě neoprávněné reklamace jsou kupujícímu účtovány veškeré náklady spojené s testováním a opravou zboží ve výši nejméně 800,- Kč + DPH.
46. U mimozáručních oprav je účtována hodinová sazba ve výši 200,- Kč + DPH za každou započatou půlhodinu.

Návody komponentů

47. Pokud zboží neobsahuje návod k použití, není dodáván výrobcem. V případě, že potřebujete návod k použití, výrobce odkazuje na své internetové stránky, kde jsou návody k dispozici.

Závěrečná ustanovení

47. Tento Reklamační řád nabývá platnosti dne 11. listopadu 2004 a nahrazuje tak předchozí verzi Reklamačního řádu, který je nedílnou součásti Všeobecných obchodních podmínek.
48. Prodávající si vyhrazuje právo na změny Reklamačního řádu bez předchozího upozornění.


 

Valid HTML 4.01 Transitional

A1-COMPUTERS